Khu di tích Lam Kinh

Loading...

Cơ cấu tổ chức

Ban quản lý di tích Lam Kinh có tổng số 41 người. Lãnh đạo có: 01 Trưởng ban. 01 Phó trưởng Ban và 3 phòng chức năng là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Khai thác - Dịch vụ

Lãnh đạo Ban

1. Trưởng Ban: Nguyễn Xuân Toán

2. Phó banBùi Ánh Tuyết

Phòng chức năng

1. Phòng Tổ chức - Hành chính (21 người)

 Trưởng phòng: Hồ Hà Hải

Phó trưởng phòng

2. Phòng Nghiệp Vụ (10 người)

Phụ trách Phòng: Trình Thị Luận

Phó trưởng phòng

3. Phòng Khai thác - Dịch vụ (8 người)

 Phụ trách Phòng: Lê Bá Xuân

Phó trưởng phòng:

Audio Guide

Thống kê

KHU DI TÍCH LAM KINH

    Thị trấn Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa

    0932.355.264

   0932.355.264

    info@lamkinh.vn

LIÊN KIẾT FACEBOOK

Bản quyền 2017 thuộc Ban quản lý Di tích Lam Kinh